LEJEVILKÅR BIL

Lejeren

 • Føreren skal være fyldt 21 år og have gyldigt kørekort til det lejede køretøj.
 • Du har din lejekontrakt på dansk, ingen sprog forvekslinger.
 • Det er forbudt at føre et køretøj, hvis man har indtaget alkohol.
 • Rygning er forbudt i det lejede køretøj.
 • Ved afhentning skal fremvises gyldigt kørekort for lejer/fører evt. internationalt kørekort.
 • Kun ved særlig påtegning på kontrakten må bilen føres af 2. eller 3. person.


Lejebetingelser/Lejeperiode

 • Mindste lejeperiode fra lufthavnen i Antalya eller Gazipasa er 3-5 døgn, alt efter periode.
 • Dagsleje fra kontoret i Alanya er altid fra aften til aften.
 • Levering af bil sker efter kl. 10.00.
 • Lejeperioden udgør 24 timer og strækker sig fra udleveringstidspunktet og 24 timer frem.
 • Køretøjet afleveres i ryddeliggjort stand og med næsten tom tank.
 • Ved forsinket aflevering på mere end 4 timer og mindre end 6 timer beregnes et tillæg svarende til ½ døgns lejepris.
 • Ved forsinkelse på mere end 6 timer beregnes et tillæg svarende til 1 dags leje.


Betaling/Betalingsbetingelse

Billejen betales således:

 • Betaling sker kontant eller ved bankoverførelse til Jyske Bank reg. 5056 konto 1325890
 • Bankoverførelse:  Senest 5 dage før lejeperioden starter.
 • Kontant: Betaling i EUR/DKK/TL eller USD ved udlevering af bilen.
 • Den oplyste pris inkluderer fri kilometer, forsikring, skat og moms.
 • Ved afbestilling af booking af enhver art og samme dag som lejeperiodens påbegyndelse betales én dags fuld leje.

 

 

Trafikregler & Tekniske problemer

 • Hastighedsgrænser er 50 km/t i byer og 90 km/t på landevej.
 • Der skal køres med lys hele døgnet.
 • Der er krav om brug af sikkerhedsseler.
 • Der må kun transporteres det antal passagerer, som køretøjet er indrettet til.
 • Eventuelle fejl, tekniske problemer ved køretøjet, udbedres af Eurodan på værkstedet i Alanya eller på Eurodan's henvisning til værksted.
 • Parkeringsafgifter og færdselsbøder betales af lejer.
 • Ved leje af autostol/barnesæde er det lejers ansvar at anbringe og fastspænde effekten.
 • Bilens papir er anbragt under solskærmen over chaufførpladsen og skal på forlangende forevises politiet.
 • Fjernelse af bilens papirer fra bilen er ikke tilladt og såfremt det sker, vil der ske opkrævning de omkostninger, der er forbundet med at få lavet nye papirer.
 • Vejhjælp ydes kun på strækningen mellem Gazipasa – Antalya og Alanya by. Opstår der tekniske problemer med køretøjet udenfor denne strækning, yder Eurodan telefonisk hjælp og henviser til et værksted.
 • Der ydes ingen prisnedslag, såfremt et teknisk problem opstår i lejeperioden.
 • I tilfælde af ulykke, motorstop eller andre tekniske problemer kontaktes Eurodan dansktalende vagtservice på tlf.: +90 532 495 1707.

 

 

Misligholdelse

 • I tilfælde af lejers misligholdelse af lejekontrakten kan udlejer udøve sædvanlige misligholdelsesbeføjelser efter tyrkisk rets almindelige regler herom, herunder hæve kontrakten og kræve erstatning.
 • Udlejer har ret til - eventuelt med Politiets hjælp, at foranledige tilbagetagelse af køretøjet ved konstateret misbrug i lejeperioden.
 • Lejer vil ikke kunne gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i tilfælde af udlejers retmæssige tilbagetagelse.
 • Lejer kan ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i tilfælde af force majeure.
 • Ved betalingsudeblivelse overdrages udlejers tilgodehavende til inkasso ved udlejers advokat i Tyrkiet eller Danmark.

 

 

Forsikringsforhold

 • Køretøjet er ansvars- og kaskoforsikret.
 • Lejer kan kun opnå erstatning fra forsikringsselskabet i det omfang forsikringsselskabet anerkender sit erstatningsansvar, der vil dog altid være et krav fra lejers forsikringsselskab om fremlæggelse af politirapport.
 • Forsikringsdækningen dækker de personer, som lejekontrakten omfatter eller som er registreret som lejer hos Eurodan.
 • Såfremt tredjemand har været fører af bilen er der INGEN forsikringsdækning ved skadestilfælde og lejer og evt. medlejer hæfter solidarisk.
 • Såfremt fører af bilen har indtaget alkohol er der INGEN forsikringsdækning ved skadestilfælde og lejer og evt. medlejer hæfter solidarisk.
 • Ved alle skadestilfælde kræves der politirapport før forsikringen dækker.
 • Lejer er ansvarlig for enhver skade på køretøjet, hvis ikke der optages politirapport.
 • Lejer og evt. medlejer har ingen selvrisiko, såfremt der er optaget politirapport.
 • Ved indbrud i bilen kan hverken Eurodan eller forsikringsselskab stilles til ansvar for stjålne genstande eller skade på effekter.
 • Ved skade på den lejede bil yder Eurodan kun erstatningsbil, såfremt skadestedet er på strækningen mellem Gazipasa – Antalya og Alanya by. Sker en skade udenfor det nævnte område, ydes der ikke erstatningsbil og eventuel udgift til anden billeje eller transport er Eurodan uvedkommende.

 

 

Lovgrundlag

Lovgrundlaget for nærværende lejekontrakt er Færdselsloven og tyrkisk rets almindelige lejelovgivning.

Enhver tvist i forbindelse med kontrakten afgøres efter tyrkisk ret ved udlejers værneting, hjemmehørende i Alanya/Tyrkiet.

 

 

Force Majeure

Eurodan er ikke ansvarlig for tab eller skade, som skyldes lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, terror, antiterror, sabotage, naturkatastrofer, strømnedbrud samt strejker, lockout, boykot, blokade og flyforsinkelser eller driftsforstyrrelser af det lejede køretøj og aflysninger, uanset om Eurodan må være part heri.

 

 

Glemte og fundne sager

Eurodan kan ikke stilles til ansvar for glemte og fundne sager. Fundne sager opbevares på kontoret i Alanya og udleveres ved personligt fremmøde.

 

.
+90 532 495 17 07